Master distributor of 8mm Ø Kwik-Draw Colorimetric
Gas detector Tubes   
Range of 6mm Ø tubes: UNIPHOS

  7Solutions flag dach

 

 

 

KWIK-DRAW Reagensrör

Ett stort antal giftiga gaser och ångor kan mätas med Kwik-Draw gasdetekteringsrör (reagensrör, analysrör, gasdetektering rör/tubes). De används för fastställande av giftig gas i avlopp, skorstenar, containers, tankar eller i andra inneslutna utrymmen. Gasdetekteringsrör möjliggör specifika mätningar där elektroniska sensorer inte fungerar. Vi erbjuder ett utbud på mera än 300 olika Kwik-Draw gasdetekteringsrör.


Vanliga gaser som kan mätas med Kwik-Draw rör:

 • Fosfin
 • Bensen
 • Toluen
 • Xylen
 • Kolväten
 • Ammoniak
 • Metylbromid
 • Klor
 • Merkaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Svavelväte
 • Syre
 • Koldioxid
 • Kolmonoxid
 • Aceton
 • Alkohol
 • Vätecyanid
 • Kvävedioxid

Kwik-Draw är för närvarande det mest konkurrenskraftiga märket för gasdetekteringsrör på världsmarknaden, som kombinerar extremt noggranna mätningar med lägsta möjliga pris. Kwik-Draw är ISO 9001 certifierat och uppfyller EN1231 Europeisk standard för gasdetekteringsrörsystem.