UNIPHOS Reagensrör

Ett stort antal giftiga gaser och ångor kan mätas med Uniphos gasdetekteringsrör (reagensrör, analysrör, gasdetektering rör/tubes). De används för fastställande av giftig gas i avlopp, skorstenar, containers, tankar eller i andra inneslutna utrymmen. Gasdetekteringsrör möjliggör specifika mätningar där elektroniska sensorer inte fungerar. Vi erbjuder ett utbud på mera än 300 olika Uniphos gasdetekteringsrör.


Vanliga gaser som kan mätas med Uniphos rör:

 • Fosfin
 • Bensen
 • Toluen
 • Xylen
 • Kolväten
 • Ammoniak
 • Metylbromid
 • Klor
 • Merkaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Svavelväte
 • Syre
 • Koldioxid
 • Kolmonoxid
 • Aceton
 • Alkohol
 • Vätecyanid
 • Kvävedioxid


Uniphos är för närvarande det mest konkurrenskraftiga märket för gasdetekteringsrör på världsmarknaden, som kombinerar extremt noggranna mätningar med lägsta möjliga pris. Uniphos är ISO 9001 certifierat och uppfyller EN1231 Europeisk standard för gasdetekteringsrörsystem.

Back to top